Vyhrajte elektrický skútr ještě dnes!

Co je třeba udělat?

 1. Přijďte ke stánku Webshippy (#37-38)
 2. Vyplňte vyřizovací kvíz
 3. Přijďte na partnerské jeviště v 17:30 na slosování cen.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Název Soutěže: Vyhrajte elektrický skútr ještě dnes! („Soutěž“)
Doba konání Soutěže: 13. dubna 2022 od 8:30 do 16:30 hod.
Místo konání Soutěže: PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 199 00 Praha 9 („PVA EXPO“)
Akce: Veletrh a konference pro e-commerce komunitu Reshoper („Reshoper“)

Kdo Soutěž pořádá

Soutěž pořádá a organizuje společnost WEBSHIPPY Magyarország Logisztikai és Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság, se sídlem H-2151 Fót, 0221/12. (East Gate Business Park C/2.), Maďarko, registrační číslo: 13 09 213880 („my“ nebo „WEBSHIPPY“). Tímto dokumentem stanovujeme úplné podmínky a pravidla Soutěže.

Kdo se může do Soutěže zapojit

 1. Do Soutěže se můžete zapojit, pokud jste fyzická osoba a splňujete veškeré podmínky Soutěže („vy“ nebo „Soutěžící“).
 2. V případě, že jste osobou mladší 18 let, můžete se Soutěže zúčastnit jen se souhlasem vašeho zákonného zástupce. Tento souhlas můžeme kdykoliv ověřit žádostí o písemné poskytnutí takového souhlasu. Pokud zjistíme, že vám nebyl souhlas zákonným zástupcem udělen, a to ani dodatečně, můžeme vás ze Soutěže bez náhrady vyřadit.

 

Jak Soutěž funguje a jak se do ní zapojit

 1. Abyste se do Soutěže mohli zapojili, stačí se v průběhu Reshoperu zastavit u našeho stánku WEBSHIPPY, vyplnit v aplikaci soutěžní dotazník s kvízovými otázkami o naší společnosti („Soutěžní dotazník“), sdělit nám své údaje a souhlasit se zpracováním osobních údajů pro účely pořádání Soutěže.
 2. Soutěže se můžete zúčastnit na akci Reshoper 2022 po celou Dobu konání Soutěže.

Omezení účasti v Soutěži

 1. Jako Soutěžící se smíte Soutěže účastnit pouze jednou, tedy vyplněním jednoho Soutěžního dotazníku. Pokud vyplníte více Soutěžních dotazníků, můžeme vás ze Soutěže bez náhrady vyřadit.
 2. Vyřadit vás můžeme i v případě, kdy nesplníte nebo porušíte tyto podmínky Soutěže nebo pokud o takovém jednání budeme mít důvodné podezření. Nesmíte soutěžit podvodným způsobem a porušovat obecně závazné předpisy nebo dobré mravy.

Jak se vyhodnotí Výherce a co může vyhrát

 1. Výhercem se stane jeden Soutěžící, který bude náhodně vylosován naším softwarem ze všech Soutěžících, kteří vyplní Soutěžní dotazník („Výherce“).
 2. V Soutěži lze vyhrát jednu věcnou výhru, kterou je koloběžka Ninebot KickScooter F40E Powered by Segway („Výhra“). V Soutěži může jeden Soutěžící získat právě jednu Výhru.
 3. Výherce bude vylosován a Výhra mu bude předána 13. dubna na akci Reshoper v průběhu prezentace WEBSHIPPY na Partnerské stagi, která začíná v 17:25 hodin. Výherce musí být této prezentace osobně přítomen, jinak mu nebude Výhra předána (nestane se Výhercem) a namísto něj bude vylosován jiný Výherce. Pokud by ani druhý vylosovaný Výherce nebyl na prezentaci účasten, postupuje se podle předchozí věty.
 4. Jakmile bude vylosován Výherce, který bude prezentace osobně přítomen a splní všechny podmínky Soutěže, předáme mu při prezentaci fyzicky Výhru.
 5. Výhru můžeme nahradit jinými cenami stejné či podobné hodnoty. Nemáte nárok po nás požadovat namísto Výhry finanční ani jiná plnění.
 6. Účastí v Soutěži vám nevzniká právní nárok na Výhru a nemůžete ji po nás jakkoliv právně vymáhat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely účasti v Soutěži

 1. Zapojením do Soutěže souhlasíte (popř. váš zákonný zástupce souhlasí) se zpracováním svých osobních údajů, které potřebujeme zpracovat, abyste se mohli zúčastnit Soutěže, tedy pro naši evidenci všech Soutěžících, vyhodnocení Soutěže, komunikaci se všemi Výherci a zaslání Výhry, tj. zejména vaše jméno a příjmení, vaši e-mailovou adresu, telefon a další údaje, které nám v souvislosti se Soutěží sdělíte.
 2. My, WEBSHIPPY, jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“), a tyto údaje budeme zpracovávat na dobu nezbytně nutnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu. Toto zpracování je odůvodněno článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Bez tohoto souhlasu se Soutěže nemůžete zúčastnit.
 3. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete pro uvedené účely vzít kdykoliv zpět dopisem na naši, výše uvedenou, adresu nebo elektronicky e-mailem na [email protected]. V případě, že svůj souhlas vezmete zpět, nebude možné vás informovat o Výhře, a tudíž budete ze Soutěže vyřazeni.
 4. V případě Výherce budeme zpracovávat osobní údaje (jméno, příjmení, telefon a e-mail) po dobu nezbytně nutnou pro doručení Výhry a dále po dobu 3 let od konce Doby konání Soutěže, abychom, díky našemu oprávněnému zájmu, evidovali předání Výhry.
 5. Do tohoto zpracování osobních údajů nezapojujeme žádné další zpracovatele.
 1.  

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely obchodních sdělení

 1. Jako Soutěžící můžete (popř. váš zákonný zástupce může) souhlasit také s doručováním obchodních sdělení (např. našich newsletterů nebo telefonátů či SMS zpráv) z oblasti e-commerce.
 2. Abychom vám je mohli posílat, potřebujeme kromě souhlasu také vaši e-mailovou adresu a telefon. Tyto údaje nám sdělíte při vyplňování Soutěžního kvízu.
 3. Vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo si uložíme na 3 roky nebo dokud svůj souhlas neodvoláte.
 4. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely obchodních sdělení můžete vzít kdykoliv zpět dopisem na naši, výše uvedenou, adresu nebo elektronicky na e-mailu [email protected], případně proklikem v zasílaných obchodních sděleních. Zpětvzetí tohoto vašeho souhlasu nebude mít na vaši účast v Soutěži vliv.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely cílení reklamy

 1. Jako Soutěžící můžete (popř. váš zákonný zástupce může) souhlasit také s cílením personalizované reklamy (např. remarketing) v oblasti e-commerce.
 2. Abychom toto mohli provádět, potřebujeme kromě souhlasu také vaši e-mailovou adresu a telefon. Tyto údaje nám sdělíte při vyplňování Soutěžního kvízu.
 3. Vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo si uložíme na 3 roky nebo dokud svůj souhlas neodvoláte.
 4. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely cílení reklamy můžete vzít kdykoliv zpět dopisem na naši, výše uvedenou, adresu nebo elektronicky na e-mailu [email protected]. Zpětvzetí tohoto vašeho souhlasu nebude mít na vaši účast v Soutěži vliv.

Obecné informace k souhlasům se zpracováním osobních údajů

 1. V rámci zpracování osobních údajů pro účely obchodních sdělení a cílení reklamy nám pomáhají následující zpracovatelé:
  1. poskytovatel marketingového softwaru Active Campaign;
  2. poskytovatel CRM systému miniCRM;
  3. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme.
 2. Jako Soutěžící máte v souladu s Nařízením tato práva:
  1. požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme;
  2. vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování;
  3. požadovat výmaz těchto osobních údajů;
  4. právo vznést námitku, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu;
  5. na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  6. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
  7. na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

Důležité informace na konec

 1. Svou účastí v Soutěži souhlasíte jako Soutěžící s těmito soutěžními podmínkami a zavazujete se je dodržovat.
 2. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit, a to i v průběhu Doby konání Soutěže. Soutěž tedy můžeme zkrátit, přerušit, zrušit nebo změnit Výhru. Pokud budou podmínky změněny, najdete odkaz na jejich znění v aplikaci se Soutěžním kvízem.
 3. Tyto podmínky se řídí právním řádem ČR a nabývají účinnosti dne 12. 4. 2022.
 4. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně Soutěže se můžete obrátit na naši e-mailovou adresu [email protected].