Webshippy „Ecom Expo standjáték” Játékszabályzata /adatkezelés

I. Definíciók

1. A Játék
A Webshippy Kft. „Ecommerce Expo standjáték” nyereményjátéka (a továbbiakban: Játék)

2. A Játék szervezője:
A Játék szervezője a Webshippy Kft. (székhely: 2151 Fót, 0221/12. (East Gate Business Park C/2.); Cégj.szám: 13 09 213880; Adószám: 25569421213;) továbbiakban Szervező.

A fentieken túl Szervezőnek minősülnek mindazon személyek (természetes és jogi személyek egyaránt), akik esetleg a jövőben szervezőként csatlakoznak a nyereményjátékhoz.

3. Játékban résztvevő személyek:
A játékban bárki részt vehet, kivéve a Szervezők és a Szervező Magyarország területén lévő területi képviseleteinek vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; valamint akit a Szervezők vagy Közreműködők a Nyereményjátékból jelen Nyeremény játékszabályzat megsértése miatt kizártak.

A játékban való részvétel a jelen Szabályzat teljes és jóváhagyó elfogadását jelenti. A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot különleges esetben módosítsa, viszont a módosítást a résztvevőkkel közölni kell.

II. Feltételek, időtartam, területi korlátozás, vásárlás

Játék időtartama:
A Nyereményjáték 2024. február 29-én az Ecommerce Expo nyitvatartási idejében tart.

III. Nyereményjáték menete

1. Regisztráció:
Aki az Ecommerce Expón a Webshippy standjánál részt vesz a labdadobáló játékban, és három kísérletből legalább egyszer betalál az Európa-térképen elhelyezett lyukak valamelyikébe, továbbá megadja nevét és e-mail-címét, nyereményjátékon vesz részt.

A Játékosok a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A Játékban csak valós adatokkal lehet részt venni.

Szervező érvényes résztvevőnek tekinti azt, aki: 1. jelen szabályzat Játékban résztvevő személyek pontjának megfelel (I.3. pont) és 2. a www.webshippy.com/crossborder/jatekszabalyzat weboldalon leírtakat elfogadja, és 3. a játék időtartama alatt a rendszer adatbázisában rögzítésre került.

2. A játék lezárásakor Szervező sorsolást rendez, amelyen mindazon Játékosok részt vesznek, akik a fentiek szerint regisztráltak a játékban. A sorsolás díja egy 200 000 Ft értékű nyaralószett. A sorsolás gépi módszerrel történik, időpontja: 2024. március 4., 11:00, helyszíne: 2151 Fót, 0221/12. (East Gate Business Park C/2.).

A Szervező a sorsolás alkalmával 1 db nyertest sorsol a nyereményhez. Amennyiben a nyertes bármely okból nem jogosult a nyereményre, vagy 30 napon belül nem elérhető, úgy a Szervező nem köteles további tartaléknyertest sorsolni. A Szervező a sorsolást követően a nyertest e-mailben értesíti a sorsolást követő 10 napon belül.

Nyeremény

1 db 200 000 Ft értékű nyaralószett

VI. Nyeremény átvétele

A játékban résztvevők vállalják, hogy nyertességük esetén jogosultságukat személyi azonosító irattal igazolják, és együttműködnek a Szervezőkkel annak érdekében, hogy az ajándék átadása legkésőbb az adott kihirdetést követő 120 napon belül megtörténjen.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy az ajándékával kapcsolatos érdemi ügyintézésre vagy a nyeremény átvételére nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A nyeremény pénzre nem váltható át.

A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége) a nyertest terhelik.

Tárgynyeremény esetén a postai kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervezők, sem a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak.

VII. Egyéb rendelkezések:

Szervezők a Játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását jelen honlapon teszi közzé. Jelen nyereményjátékra a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak irányadók.

VIII. Adatkezeléshez hozzájárulás:

A Játékban való részvétel önkéntes. A játékos a játékban való részvétellel egyidejűleg maradéktalanul elfogadja a jelen szabályzat teljes tartalmát, az abban foglalt feltételeket és nyilatkozatokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szervezők és a Közreműködők minden személyes adatot, amelyhez a Játék során jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak, valamint jelen játékszabályban foglaltaknak megfelelően kezelnek.

A Játékos önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul a Webshippy Kft. adatkezelési tájékoztatójának elfogadásához, mely a GDPR rendelkezések értelmében tartalmazza a felhasználás módját, gyakoriságát és idejét. Az adatkezelési tájékoztatót a https://webshippy.com/adatkezelesi-tajekoztato/ weboldal részletesen tartalmazza.

A Játékkal kapcsolatos információkról írásban érdeklődni lehet az [email protected] e-mail-címen.

A Szervező a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Budapest, 2024.02.29.
A Webshippy csapata