Fogyasztóvédelmi törvény változások 2022-ben

Olvasási idő: 5 perc
fogyasztovedelmi_torveny_valtozasok

2022. január 1-el lépett hatályba a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet, amely komoly változásokat hozott a webshop üzemeltetők életébe

Jelen cikkünkben összefoglaljuk a fogyasztóvédelmi törvény változásokra vonatkozó legfontosabb szabályokat, illetve a bejegyzésünk végén címszavakban felsoroljuk a május 28-tól életbe lépő változásokat.

Az új jogszabály hatálybalépése nem érinti a korábbi e-kereskedelmi szabályozást, azaz a jövőben is alkalmazni kell a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet, mely többek között a 14 napos elállási jogot, illetve a tájékoztatási kötelezettségeket tartalmazza. Így tehát a webáruház üzemeltetőknek még összetettebb jogszabályi előírásnak kell megfelelniük.

szerzodesszeru_teljesites

Szerződésszerű teljesítés pontosítása

Az első fontos változás, hogy pontosítja a jogszabály a szerződésszerű teljesítés követelményeit, ezek között külön kiemeli, hogy a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak 

  • meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel,
  • alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor a vállalkozás tudomására hozott, és amelyet a vállalkozás elfogadott,
  • biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval – ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást. Ez azt jelenti, hogy valamilyen formában szükség lesz a webshopoknak ügyfélszolgálatot működtetni.

Hibás teljesítés vélelme 1 évre emelkedett

A fogyasztóvédelmi törvény változásokban található  új jogszabály kimondja, hogy ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított 1 éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Azaz a Ptk-ban jelenleg 6 hónapos vélelmet 1 évre emeli a rendelet, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás ezalatt az 1 év alatt csak akkor tagadhatja meg szavatossági kötelezettségeinek teljesítését, ha bizonyítja, hogy a hiba a teljesítést követő ok miatt következett be, a fogyasztónak 1 évig semmit sem kell bizonyítania.

Szavatossággal és jótállással kapcsolatos változások

Pontosítja a rendelet a vállalkozás szavatossággal kapcsolatos teendőit is: A vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

Ha önkéntes jótállást vállal a vállalkozás, akkor a jótállási idő nem az általa adott jótállási jegy szerint alakul, hanem (ha ez utóbbi kedvezőbb a fogyasztó számára) a korábbi kommunikációja (reklámja) szerint: aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal, a jótállás időtartama alatt a szerződés megkötésekor vagy azt megelőzően rendelkezésre álló, kapcsolódó reklámokban foglalt feltételek szerint felel a hibás teljesítésért.

gyartoi_jotallas

Gyártói jótállás és jótállási nyilatkozat

A fogyasztóvédelmi törvény változásokban bevezetésre kerül a gyártói jótállás fogalma is: Ha a gyártó meghatározott áru tekintetében meghatározott időtartamra a tartósságra vonatkozó jótállást nyújt, a fogyasztó közvetlenül a gyártótól követelheti a tartósságra vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt, hogy az áru hibáját javítsa ki, vagy az árut cserélje ki, a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok szerint. A gyártó tartós adathordozón köteles jótállási nyilatkozatot tenni.

A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni:

  • az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti;
  • a jótállásra kötelezett nevét és címét;
  • a fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást;
  • azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik;
  • a jótállás feltételeit.

Módosultak a kellékszavatossági szabályok

A fogyasztóvédelmi törvény változásokban kibővülnek a kellékszavatossági igényekre vonatkozó szabályok:

A január 1-től hatályos rendelkezés alapján a fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

a) a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de nem biztosította saját költségére a kicserélt áru visszavételét, vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;

b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

d) a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás ésszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

szukultek_a_fogyasztok_jogai

Új szabály a Polgári Törvénykönyvben - szűkültek a fogyasztók jogai

2022. január 1-től a fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

Digitális elemeket tartalmazó árura vonatkozó szabályok

A jogszabály a digitális elemeket tartalmazó áruk esetén is új szabályozást hoz: Bevezeti a digitális elemeket tartalmazó áru fogalmát, mely szerint az ilyen áru ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit (ide soroljuk például az okostévéket, okosórákat, konzolokat stb.)

A rendelet alapján a digitális elemeket tartalmazó áru esetében a vállalkozásnak biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést kapjon az áru digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről – ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek az áru szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint biztosítania kell, hogy a fogyasztó meg is kapja azokat.

Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a vállalkozás 2 évig, de ha 2 évnél tovább tart a folyamatos szolgáltatás, akkor a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt felel a teljesítés hibájáért. Ezen időtartamok alatt a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a szóban forgó időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás a szerződés szerinti teljesítés időszakában szerződésszerű volt.

És itt érvényes lesz az új szabály, miszerint ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a (digitális elemeket tartalmazó) áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

uj_szabaly

Új szabályok jönnek május 28-tól

2022. május 28-tól a fogyasztóvédelmi törvény változásokra vonatkozó újabb adag jogszabályváltozás jön, amely szintén valamennyi webshopot érinteni fog. Ezek: a rangsorolási szempontokról és a hozzászólásokról szóló tájékoztatás, internetes keresés esetén annak feltüntetése, hogy az első hely fizetett találat-e, valótlan fogyasztói értékelések közlése, illetve az árcsökkentés  esetében meg kell jelölni majd a „korábbi  árat”.

ÁSZF frissítése az új jogszabályokhoz igazodóan

Az összefoglaló alapján látható, hogy gyakran változó a webshopokra vonatkozó jogszabályi környezet, ezért egyre nagyobb az igény a webshop ÁSZF-ek folyamatos frissítésére.

Kiváló megoldás erre az internetjogi ügyvédek által működtetett és akár milliós garanciát biztosító VirtualJog legaltech alkalmazás, amely automatizálja a folyamatokat, így biztosítva azt, hogy jogszabály-változás esetén azonnal módosulnak a szabályzatok az adott webáruházban.

Vendégszerzőink külsős szakértők, nem a Webshippy munkatársai. A Webshippy Kft. kizár minden felelősséget a fenti cikkben található információk felhasználásából fakadó következményekért.

Válj még sikeresebb kereskedővé

Iratkozz fel a Webshippy Akadémia leveleire

A Webshippy Akadémia hírlevelei segítenek, hogy még sikeresebb legyen vállalkozásod!

Tapasztalt szakértőink és külső partnereink osztják meg Veled tudásukat blog cikkek, videós tartalmak és webinarok keretében. Ne maradj le, iratkozz fel!

Picture of Dr. Krausz Miklós

Dr. Krausz Miklós

Dr. Krausz Miklós LLM ügyvéd, a Net-jog.hu és VirtualJog legaltech alkalmazás alapítója. Adatvédelmi, adatbiztonsági és internetjogi szakjogász, aki 10+ éve foglalkozik weboldalak jogi szabályzatainak elkészítésével. Ügyvéd kollégáival az elmúlt évek során sokezer weboldal ÁSZF-ét és adatkezelési tájékoztatóját készítették el, számos internetjogi perben vettek részt.

Kapcsolódó cikkek

Összetett keresés

CÍMKÉK

GYŰJTEMÉNYEK

Tudnivalók induló webáruházaknak

49 cikk

Szervezd ki webáruházad logisztikáját

35 cikk

Növeld bevételeidet mások termékeinek értékesítésével

26 cikk

Marketing tippek webáruházaknak

63 cikk

Emeld a webshopodat a következő szintre

63 cikk